DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 10.01.2021 10:14:00 

Slavie Č.B. podniková kopaná

SOUTĚŽNÍ  ŘÁD MEZIPODNIKOVÉ KOPANÉ PLATNÝ OD ROKU 2014

 

Mezipodniková soutěž v kopané (dále MPK) je  řízena řídící komisí (dále ŘK MPK ), která se řídí stanovami Občanského sdružení MPK, tímto soutěžním a disciplinárním řádem  a dále soutěžním a disciplinárním řádem  ČMFS. Utkání MPK řídí rozhodčí podle pravidel kopané ČMFS.

 

                                               Článek 1.

Startovné pro  nový ročník MPK 2015 činí 1.000,-Kč.

 

                                               Článek 2.

V MPK mohou hrát pouze hráči starší 18-ti let. Maximální počet hráčů na soupisce mužstva je 30

Hrací doba je 2x45 minut, pokud nedojde mezi kapitány obou mužstev k dohodě s tím, že oba poločasy musí být časově shodné

Střídání hráčů: před začátkem utkání se do zápisu o utkání napíší hráči, kteří k utkání nastoupí-max. počet 11 hráčů. Při střídání nebo doplňování hráčů během utkání, předkládá hráč, který střídá nebo doplňuje mužstvo, registrační průkaz rozhodčímu. Do zápisu je hráč zapsán dodatečně i po ukončení utkání

Není omezen počet střídajících hráčů v utkání,

Od ročníku 2011 platí, že se může vrátit do zápasu jeden již vystřídaný hráč, pokud by mělo mužstvo již vystřídané všechny přítomné hráče v zápase a mužstvo by tak muselo dohrávat v deseti hráčích, např. kvůli zranění. Toto doplnění je možné pouze jednou v zápase a toto střídání bude uvedeno v zápise o utkání

 

Článek 3.

Pořádající mužstvo zajistí „ Zápis o utkání“. Zápis je řádně vyplněn  před utkáním v kabině rozhodčího Společně s vyplněným Zápisem o utkání jsou rozhodčímu předány registrační průkazy hráčů, kteří jsou skutečně na hřišti.

Zápis musí být podepsán kapitány obou mužstev, rozhodčím a po ukončení utkání opět podepsán oběma kapitány. Kapitáni mužstev musí být v zápise o utkání řádně označeni

Protesty a námitky kapitánů mužstev zapisuje do zápisu o utkání pouze rozhodčí. V zápise o utkání musí být vždy uvedeno a potvrzeno vyloučení hráče. Za zapsání vyloučeného hráče do zápisu odpovídají kapitáni mužstev , kteří zápis podepisují.

Zápis o utkání předá nebo doručí ŘK MPK do 48 hod. po utkání org. pracovník domácího mužstva- zápis může být poslán i mailem členům ŘK MPK

Nedostavení se delegovaného rozhodčího, není důvodem k odložení utkání MPK

V případě, že se nedostaví delegovaný rozhodčí, jsou obě mužstva povinna dohodnout se na náhradním rozhodčím. Dohodu provádí kapitáni obou mužstev.

 Přednost před losováním má vždy přítomný oficiální  rozhodčí ČMFA. Není-li k dispozici, dohodnou se kapitáni na rozhodčím laikovi. Není-li k dispozici rozhodčí (divák) laik, rozhodne se losem, které mužstvo dodá hráče jako rozhodčího.

Řídí-li utkání MPK rozhodčí laik, má stejná práva  a povinnosti jako rozhodčí delegovaný. Zápis o utkání doručí ŘK MPK pořádající mužstvo- viz výše.

Každé mužstvo v soutěžích MPK má právo na vetování jednoho rozhodčího. Žádost na vetování rozhodčího bude součástí přihlášky do nového ročníku MPK . Pokud mužstvo na přihlášce žádného rozhodčího neuvede,  právo na vetování  pro daný ročník  MPK ztrácí.

 

                                               Článek 4.

Začátek utkání MPK se stanovuje zásadně po pracovní době. Nejdříve od 16,30 hod.

Veškeré změny, které se týkají začátku utkání, hřiště, hracího dne, adresy a telefonního čísla organizačního pracovníka mužstva, je nutné ihned po změně hlásit (písemně,mailem) ŘK MPK

Žádost o nový termín utkání je nutné oznámit nejméně 5 dní před termínem původního utkání soupeři, příslušnému garantovi a písemně doručit ŘK MPK. Nový termín utkání určí ŘK MPK , pokud se obě mužstva spolu na termínu, začátku utkání a hřišti, nedohodnou. Dohodu je nutné ohlásit příslušnému garantovi a ŘK MPK nejméně 5 dní před termínem nového utkání. Toto zajišťuje organizační pracovník domácího mužstva.

Oznamovací povinnost má vždy mužstvo, které je v rozpisech utkání uvedeno jako první tj.domácí

 

                                               Článek 5.

Obě mužstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený čas.

Za řádný nástup k utkání se považuje nastoupení mužstva do 20 min. po stanoveném  začátku utkání.

Čekací doba 20 min se vztahuje také na rozhodčího. 20min po stanoveném začátku utkání musí mužstvo nastoupit na hrací plochu i s nejmenším možným počtem hráčů tj. se sedmi hráči.

Hráči musí mít jednotné oblečení, tzn.dresy s čísly, trenýrky, stulpny

Kopačky jsou povoleny gumotextilové i lité bez specifikace boty . (boty mohou být i kožené)

Zásadně nejsou povoleny kopačky s vyměnitelnými kolíky

Rozhodčí má právo nepřipustit  k utkání to mužstvo nebo jednotlivé hráče, kteří nesplňují podmínky uvedené v tomto článku. Chrániče nejsou pro utkání MPK předepsány- odpovědnost hráčů viz čl. 9. a 16.

Při shodné barvě dresů musí změnu provést domácí mužstvo. Každé mužstvo  je povinno mít k utkání MPK   minimálně rozlišovací dresy

Každé mužstvo musí mít na utkání MPK připravený použitelný fotbalový míč- domácí i hosté

 

                                               Článek 6.

ŘK MPK před každým novým ročníkem  vydává rozlosování soutěžního ročníku MPK. Utkání MPK stanovená rozpisem jednotlivých kol, musí být sehrána podle tohoto rozlosování  Soutěž  MPK začínají na jaře, končí na podzim kalendářního roku.

V roce 2014 se přihlásilo do MPK 11 mužstev – soutěž je proto organizována takto:

jarní základní část- každý s každým, jednokolově, tj. jedenáct kol a vždy jedno mužstvo má volno, pak se soutěž rozdělí na 6ti člennou finalovou skupinu a 5ti člennou skupinu o umístění- hraje se na podzim. Opět se hraje jednokolově, každý s každým

Získané body se započítávají

O vítězi MPK se bude rozhodovat počet získaných bodů, v případě rovnosti bodů celkové skoré- rozhoduje lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší  pořadí v tabulce mužstvo, které vstřelilo v ročníku MPK více branek. V případě, že nerozhodne ani tento údaj, rozhodne o pořadí v ročníku MPK los. Losovat se bude na ŘK MPK za účasti zástupců  všech zainteresovaných mužstev .

 

 

Od ročníku 2013 MPK se nesestupuje ani nepostupuje, před každým dalším ročníkem MPK se podle počtu přihlášených  mužstev rozhodne o organizaci daného ročníku MPK

 

Pokud se přihlašuje nové mužstvo do MPK, začíná vždy jako mužstvo na posledním místě MPK.

 

Výsledek utkání hlásí domácí mužstvo ŘK MPK nejpozději do 24 hod. po utkání.

 

                                              

                                               Článek 7.

V mužstvech MPK mohou startovat hráči splňující podmínku v článku 2., kteří jsou za příslušné mužstvo MPK registrovaní, mají platný registrační průkaz MPK, který je potvrzený ŘK MPK

V každém mužstvu MPK mohou hrát od ročníku 2008 max. dva hráči, kterým již bylo 45 let a kteří ještě hrají oficiální fotbalové soutěže (tzv. registrovaní hráči)

Každé mužstvo MPK má povoleno na soutěžní ročník MPK pouze dva takovéto hráče a nemůže je během soutěžního ročníku MPK měnit

Na základě hlasování přihlášených mužstev do ročníku 2014 MPK nesmí i nadále hrát MPK aktivní registrovaní hráči (mimo výše uvedenou výjimku)

 

 

                                               Článek 8.

Delegaci rozhodčích na utkání MPK provádí pověřený člen ŘK MPK

Za řízení utkání MPK uhradí domácí mužstvo rozhodčímu 250,-Kč.

Od 1.7.2014 bude úhrada rozhodčímu stanovena podle pravidel ČMFS

Nedostaví-li se mužstvo k utkání nebo nebude-li moci nastoupit k utkání pro nedostatečný počet hráčů, bude toto utkání kontumováno ve prospěch soupeře. Mužstvo potrestané kontumací zaplatí ŘK MPK pokutu ve výši 300,-Kč a zaplatí náhradu rozhodčímu ve výši 250,-Kč

V každém případě nesehraného utkání musí  delegovaný rozhodčí dostat plnou výši částky jako za utkání odehrané Výjimku tvoří situace, kdy utkání nemůže být sehráno pro nezpůsobilý terén nebo z jiné nepředvídatelné události. V tomto případě se náhrada rozhodčímu nevyplácí.

Pokud se k  zápasu MPK mužstvo nedostaví bez řádné omluvy, zaplatí pokutu 300,-Kč a částku za rozhodčího Při opakovaném porušení tohoto článku má ŘK MPK právo toto mužstvo z MPK vyloučit.

Za řádnou omluvu se považuje oznámení , že se mužstvo k zápasu nemůže dostavit min. 24 hod před zápasem. Omluva se vždy  zasílá  organizačnímu pracovníkovi mužstva soupeře některému členovi ŘK MPK

 

                                               Článek 9.

Za zdravotní způsobilost (tzn. lékařskou prohlídku a zdravotní stav) hráče, který nastupuje k utkání MPK si plně odpovídá každý hráč samostatně

 

                                               Článek 10.

Protesty nebo námitky bude ŘK MPK projednávat za přítomnosti organizačních pracovníků obou mužstev, tzn. kterého se námitka nebo protest týká a  toho mužstva, které protest podalo

Protesty proti nedodržení soutěžního řádu, které nebudou uvedeny v zápise o utkání, je nutné podat písemně a doručit ŘK MPK nejpozději 7 dnů po ukončeném utkání.

Výjimku tvoří pouze protest proti neoprávněnému startu. Tento protest je možné podat do konce soutěžního ročníku MPK a musí obsahovat jméno a příjmení hráče, kdy a za jaké mužstvo hrál výkonnostní kopanou v ČR nebo i v zahraničí. Prokázání neoprávněného startu je vždy záležitostí mužstva, které protest podává.

Hráči, kteří mají registraci v oddílech výkonnostní kopané v ČR nebo v zahraničí, ale aktivně nehrají žádnou soutěž , mohou startovat v soutěžích MPK. Ale jakmile bude hráč uveden v zápise o utkání výkonnostní kopané nebo nastoupí-li v soutěžním utkání výkonnostní kopané byť jen na několik minut, nesmí již hrát v následujících utkáních MPK.

Toto ustanovení platí zvlášť pro jarní a podzimní část MPK , protože soutěže MPK se hrají systémem jaro-podzim a výkonnostní kopaná systémem podzim –jaro

Prokázání neoprávněného startu – konfrontace, se provádí o poločase nebo i po skončení zápasu. Provádí ji organizační pracovníci  mužstev a oba kapitáni. Výsledek konfrontace uvede do Zápisu o utkání pouze rozhodčí

 

                                               Článek 11.

Bodové hodnocení soutěží MPK:          za vítězství       3 body

                                                            Za remízu        1 body

                                                            Za prohru        0 bod

                                                            Kontumace     0 bodů + příslušná pokuta

Bude-li mužstvo vyloučeno nebo když samo vystoupí ze  soutěže MPK, anulují se všechny jeho výsledky, jakoby mužstvo vůbec nehrálo

 

                                               Článek 12.

Členská schůze odsouhlasí hrací způsob  nového ročníku MPK

Organizace a rozlosování konkrétního ročníku MPK- viz čl. 6

 

ŘK MPK vydává po uzavření soutěžního ročníku MPK konečné tabulky, které potvrzují konečné umístění mužstev.

 

 

 

 

                                               Článek 13.

Kapitán mužstva je při utkání MPK povinen:

-dbát spolu s organizačním pracovníkem mužstva na kázeň v mužstvu a plně respektovat rozhodnutí rozhodčího

-podepisovat Zápis o utkání a potvrzovat správnost  v něm uvedených údajů

-je odpovědný za neoprávněný start hráčů ve svém mužstvu v utkání MPK

-oznamuje střídání, příchody a odchody hráčů svého mužstva

-potvrzuje v Zápise o utkání totožnost každého vyloučeného hráče svého mužstva

Kapitán mužstva je při utkání MPK oprávněn:

-požádat rozhodčího utkání o kontrolu registračních průkazů hráčů soupeře před utkáním, v poločase i po ukončení utkání MPK. Je oprávněn si opsat  Zápis o utkání

-požádat rozhodčího utkání o záznam případných námitek k utkání, nejpozději však před převzetím registračních průkazů a podepsáním Zápisu o utkání- ostatní protesty viz čl.10

 

                                               Článek 14.

Neoprávněný start hráče v utkáních MPK:

a)-start hráče, který je registrován v zahraničí a poruší ustanovení čl.10

b)-start hráče na cizí registrační průkaz

c)-start hráče, který má nepodmíněně zastavený start- viz ustanovení disciplinárního řádu

d)-start hráče, který je registrován v soutěžích ČMFS a poruší ustanovení čl.10

 

 

 

 

 

                                               Článek 15.

Přestupy a nové registrace:

Z mužstva, které není zařazeno do nového ročníku MPK ,nemůže být proveden přestup. Musí být vystaven nový registrační průkaz hráče a jeho přihláška k registraci- řádně vyplněná

Registrace nových hráčů a přestupy hráčů se řídí podle rozhodnutí ŘK MPK, která termíny pro registrace oznamuje ve svých zápisech z jednání ŘK MPK, které jsou zasílány organizačním pracovníkům jednotlivých mužstev.

Fotografie hráčů a údaje uváděné v registračním průkaze musí odpovídat skutečnosti

ŘK MPK je oprávněna vyzvat všechna mužstva MPK k předložení registračních průkazů  hráčů ke kontrole a k celkové inventuře před zahájením nebo ukončením soutěžního ročníku MPK

Při každém přestupu se vždy  musí udělat nová registrace včetně evidenčního lístku, původní registrace se vrací ŘK MPK

 

                                               Článek 16.

Úrazové pojištění hráčů jednotlivých mužstev si sjednává každý hráč samostatně a podle svého rozhodnutí

 

                                               Článek 17.

Součástí tohoto soutěžního řádu je i disciplinární řád MPK- viz příloha. Provinění se proti soutěžnímu řádu MPK a řádům ČMFS  bude posuzováno a trestáno podle disciplinárního řádu MPK a ČMFS

 

                                               Článek 18.

 

Od ročníku 2011 MPK se zavádí funkce delegáta na utkání MPK. Delegát bude mít pověření od ŘK MPK a bude opatřen průkazem delegáta MPK. Pravomocí delegáta je vyjadřovat se k utkání MPK, na které byl vyslán a rozhodčí musí na jeho žádost uvést do zápisu o utkání připomínky delegáta k řízení zápasu, chování hráčů a podle požadavku delegáta musí být provedena případná konfrontace hráčů. Výsledek konfrontace musí rozhodčí zápasu zapsat do zápisu o utkání. Konfrontace se řídí již schválenými pravidly MPK

 

 

DISCIPLINÁRNÍ  ŘÁD MPK PLATNÝ OD r.2004

 

Řídící komise MPK se při udělování trestů řídí tímto disciplinárním řádem a disciplinárním řádem ČFA

 

Provinění proti ustanovení soutěžního řádu MPK a SŘ ČFA bude hodnoceno takto:

1.         nepovolená obuv, tj. kopačky s vyměnitelnými kolíky – kontumace výsledkem 3 : 0 v neprospěch mužstva, jehož hráč měl v průběhu utkání MPK nepovolené kopačky

2.         neoprávněný start hráče- kontumace 3 : 0 v neprospěch mužstva, které mělo neoprávněný start hráče v utkání MPK

3.         hráč, který neoprávněně nastoupil v utkání MPK, má zastavený start do konce ročníku MPK

( hráč, který bude uveden v Zápise o utkání soutěžní výkonnostní kopané nebo v zahraniční soutěži, nesmí nastoupit v utkání MPK. Toto ustanovení  platí pro jarní a podzimní část MPK zvlášť )

4.         kapitán potrestaného mužstva za neoprávněný start hráče má automaticky zákaz startu na tři utkání MPK nepodmíněně

  1. Vyloučení hráče v utkání MPK bude řešeno na  nejbližší schůzi ŘK MPK podle schváleného návrhu trestů
  2. Inzultace rozhodčího- jedná se o fyzickou inzultaci tj. faktické napadení rozhodčího

-následuje ukončení zápasu, kontumace výsledkem 3 : 0 v neprospěch mužstva, které se inzultací provinilo. Viník inzultace bude řešen na určené schůzi ŘK MPK-nejvyšší možný trest je také možnost  definitivního  vyloučení ze soutěží MPK

7.         Pokud ŘK MPK zjistí, že v zápise o utkání není uvedeno a podepsáno vyloučení hráče,bude utkání kontumováno oběma zúčastněným mužstvům a mužstva zaplatí příslušnou pokutu

8.         V případě inzultace rozhodčího hráčem a v případě vzájemného napadení hráčů, rozhodčí odebere provinivším se  hráčům registrační průkazy a odevzdá je společně se zápisem o utkání ŘK MPK, která rozhodne o potrestání těchto hráčů na nejbližší schůzi ŘK MPK

 

Vyloučení mužstva ze soutěží MPK:

a) při nezaplacení uložené pokuty v termínu určeném v zápise ŘK MPK. Pokuta se platí hotově na určené schůzi ŘK MPK. Při prvním nezaplacení pokuty má ŘK MPK právo mužstvu pozastavit činnost

b) za druhý neoprávněný start hráče

c) za opakované úmyslné zatajování nebo falšování skutečností z utkání MPK

d) za tři kontumační výsledky pro nedostavení se mužstva k utkání MPK

 

 

V případě nepředvídatelných objektivních událostí, kdy mužstvo nemůže k utkání MPK předložit registrační průkazy svých hráčů , je možné hrát na průkazy totožnosti hráčů. V zápise o utkání MPK se uvedou rodná čísla hráčů. Kontrolu provede ŘK MPK podle zápisu o utkání a podle soupisky mužstva

 

 

Ostatní provinění proti SŘ a pravidlům kopané ČMFS bude ŘK MPK řešit a posuzovat podle disciplinárního řádu ČMFS a podle povahy provinění v zájmu mezipodnikové kopané. Podepsáním a odevzdáním přihlášky do soutěží MPK se mužstvo zavazuje, že bude respektovat stanovy Občanského sdružení MPK, soutěžní a disciplinární řád MPK a rozhodnutí ŘK MPK.

 

 

TRESTY PŘI VYLOUČENÍ: příklady

 

Podmíněný trest-          vyloučení po druhé žluté kartě za vrážení do soupeře v souboji o míč,úmyslné hraní rukou, úmyslné zakopnutí míče, opakované zdržování hry, držení soupeře za dres, použití hanlivých slov vůči protihráči, neustálá kritika rozhodčího

 

Trest na 1.zápas-         opakované podražení soupeře,plivnutí na soupeře a další přestupky uvedené v zápise o utkání podle posouzení ŘK MPK

 

 

Trest na 2.zápasy-        úmyslné podražení soupeře zezadu,úmyslné nakopnutí soupeře,další přestupky uvedené v zápise o utkání podle posouzení ŘK MPK

 

Trest na  3.zápasy-       hrubé nesportovní chování,napadení soupeře v přerušené hře(kopnutí,napadení rukou), inzultace rozhodčího